04/11 1393

زمانیکه یک فنجان قهوه می نوشید چه اتفاقاتی می افتد؟

زمانیکه یک فنجان قهوه می نوشید چه اتفاق هایی می افتد؟

قهوه خارق العاده است، هیچ شکی وجود ندارد که در جهان محبوب ترین آشامیدنی بعد از آب است. اما شما تعجب نمی کنید که چرا قهوه یک احساس خوبی را ایجاد می کند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان پیام / ش 106

روابط عمومی انجمن توسعه سلامت مهر پارسی

نماینده هیات نظارت بر سمن های استانداری خراسان رضوی